Структурні підрозділи

Версія для друкуВерсія для друку

Відділ організаційної, правової роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації

 

Відділ організаційно забезпечує діяльність районної держадміністрації щодо комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.
Складає проекти перспективних та поточних планів роботи, основних заходів районної державної адміністрації, узагальнює пропозиції заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, сприяє їх реалізації.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби в апараті районної державної адміністрації, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах.

Вивчає стан роботи, контролює виконання органами самоврядування делегованих повноважень, готує з цих питань відповідні довідки, пропозиції та інші матеріали.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі.
Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.
Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі регіону.
Подає голові райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.
Організовує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.
Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в регіоні, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію голови райдержадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально - економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства

--------------------------------------------------------------------------------

 

Сектор документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

 

Основні завдання:
- організація системи ведення діловодства та єдиного порядку роботи з документами в апараті райдержадміністрації, за винятком документів. які містять інформацію, що належить до таємної та звернень громадян;
- надання методичних рекомендацій в питаннях ведення діловодства в управліннях, відділах. інших структурних підрозділах районної державної адміністрації. органах місцевого самоврядування;
- забезпечення опрацювання розпоряджень голови райдержадміністрації, протоколів колегії райдержадміністрації, їх належне оформлення та зберігання протягом визначеного терміну;
- сприяння органам. що здійснюють управління в архівній сфері, реалізації державної політики в галузі архівної справи;
- здійснення у взаємодії з іншими відділами апарату райдержадміністрації організаційно-технічного (матеріального) забезпечення заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками.

- здійснення контролю за виконанням законів України. актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також аналізу причин виникнення порушень у виконання вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.
- підготовка інформаційних. довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації
- інформування голови райдержадміністрації про стан виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
- підготовка проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

--------------------------------------------------------------------------------

Фінансово-господарський відділ апарату райдержадміністрації

Забезпечує правильну організацію бухгалтерського обліку у відповідності з інструкцією по бухгалтерському обліку в установах, які фінансуються з державного бюджету, здійснює контроль за збереженням основних засобів, малоцінного та швидкозношуючого інвентарю і інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання і експлуатації.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

Основні завдання:
- здійснення державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
- визначення пріоритетних напрямів у захисту прав неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території;
- розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;
- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них;
- формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Сектор архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства

 

Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури.
Аналіз стану містобудування та території району, організація розроблення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівних програм, центральних планів населених пунктів.
Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів району, поліпшення їх архітектурного вигляду.
Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, правил забудови населених пунктів району.
Організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Архівний відділ Чорнухинської районної державної адміністрації

 

Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Відділ інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Реалізація державної економічної політики та її регіональних напрямів;
сприяння комплексному економічному і соціальному розвиткові району, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвиткові міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків.
Сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення раціонального використання виробничо-технічного в наукового потенціалу району, його природних, трудових і фінансових ресурсів.

--------------------------------------------------------------------------------
 

Фінансовий відділ райдержадміністрації

Здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в районі, в також перспективи її розвитку.
Розроблення проекту районного бюджету, контроль за дотриманням в установленому порядку виконання районного бюджету, складання звіту про виконання районного бюджету та зведеного бюджету району.
Забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку району.
Участь у розробленні заходів, спрямованих на формування і реалізацію активної інвестиційної політики, розробленні і фінансування програм економічного розвитку району.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Основні завдання:
- забезпечення в медах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, про соціальне страхування та пенсійне забезпечення, здійснення соціального обслуговування населення;
- удосконалення форм і засад соціального партнерства,, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
- призначення та виплата державних пенсій, а після передачі функцій з контролю та за призначенням і виплатою пенсій та призначення і виплата соціальних пенсій;
- призначення та виплата соціальних допомог, встановлених законодавством, призначення та надання субсидій для відшкодування витрат, на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Відділ освіти,  молоді  та  спорту  райдержадміністрації

Реалізація державної політики галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.
Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти .
Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах території району і належать до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів.
Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів.
Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми.

Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів. підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району.

Забезпечення на відповідній території реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї.

Виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді , жінок і сім’ї, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

 

Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно дітей, молоді .жінок і сім’ї.

Сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

--------------------------------------------------------------------------------

Сектор  культури  і  туризму  райдержадміністрації

Забезпечення та території району свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної творчості.
Збереження національно-культурної самобутності, народних традицій та звичаїв, забезпечення охорони пам’яток історії та культури.
Прогнозування і визначення перспектив комплексного розвитку мережі різних за видами діяльності і формою власності закладів, підприємств та організацій культури.
Проведення роботи по естетичному вихованню дітей та юнацтва, розвитку їх музичної, художньої, хореографічної освіти, формування здорових потреб і високих естетичних смаків.

 

Наверх ↑